Une curiosité linguistique, un texte orthodoxe traduit en Turc (et en d'autre langues) et transcrit en caractères grecs, publié en 1888 à Istanbul, là où les langues comme les peuples peuvent se rencontrer...

Cet ouvrage, imprimé sur les presses du Patriarchat de Constantinople (Κωνσταντινούπολις, Ek του Παιτραρχικόυ Τυπογραφείου) en 1888, contient un court extrait des Evangiles traduit en Turc ottoman avec sa transcription phonétique en caractères grecs.

Συνοψις  ιερων ακολουθιων προς ψυκωφελη χρησιν των ευσεβων και ορθοδοξων χριστιανων, Κωνσταντινούπολις, Ek του Παιτραρχικόυ Τυπογραφείου, sans date, 768, 102 pages, 8 x 13,3 cm (Synopsis hierôn akolouthiôn pros psykophèli Khrèsin tôn eusebôn kai orthodoxôn christianôn, Résumé des services divins pour l'âme des chrétiens pieux et orthodoxes).

Le verso du titre est illustré d'un sceau avec l'aigle à deux têtes et porte la mention "Sceau patriarchal". Un cachet apposé sur cette page porte lui la mention : διεύθυνσης πατριάρχου τυπογραφείου (adresse? de l'imprimerie patriarcale)

Patriarchat

Patriarchat

Le texte, un court extrait de l'Evangile selon Saint Jean concernant la Pentecôte et l'épisode de Thomas, transcrit en phonétique et en caractères grecs dans différentes langues fait partie du "Kyriakè tou Pascha" (ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ), chapitre du Pentèkostarion (Πεντηκοστάριον, livre des 50 jours), manuel liturgique ou rituel utilisé par les Églises d'Orient lors de la période pascale, de Pâques à la Pentecôte (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentecostarion). C'est plus précisément le Dimanche de Thomas (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_de_Thomas).

Ces transcriptions semblent illustrer le don des langues offert par l'Esprit-Saint aux disciples de Jésus le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit leur a donné le pouvoir de parler une multitude de langues et il ne paraît pas illogique que les langues connues dans l'empire ottoman y apparaissent, qu'elles soient parlées par d'autres nations orthodoxes, par des catholiques ou par des protestants. L'extrait de l'Evangile est traduit et transcrit en slave, en serbe, en arabe, en turc, en latin, en français, en italien, en allemand, en anglais, et en arménien.

Quelques particularités du Grec : μπ transcrit le b (qui n'existe plus en Grec moderne), β le v, ου le u, ζ seul transcrit le z , γ pour ğ etc. Certains sons sont rendus de manière moins "évidente" comme le γκ pour g,

Nous reproduisons le texte turc, sa transcription en caractères grecs, sa transcription en Turc moderne (qui ne figure pas dans le missel) et le texte français.

Patriarchat

Patriarchat

Patriarchat

- - - - -

Texte turc en caractères grecs

724 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ 

[...]

ΤΟΥΡΚΙΣTΙ 

δι'έλληνιχών χαραχτήρων. 

Mουκατδδές ϊνζιλί ϊσιτμεγέ μουσταχάκκ όλμάμηζ ϊτζούν Ράμπι-λ 'Αλλάχημηζά νιγιάζ ϊδέλίμ. Τογρού ϊλμιλε ϊνδζϊλ σεριφϊ δινλεγίελίμ. 

Δζούμλεγίε σούλχ βέ σελάμ όλά. 

726 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤοΥ ΠΑΣΧΑ 

'Αζίζ 'Ιωαννησδεν τεελίφ βέ ϊνσα ολουνμούς μουκατδδeς Εύαγγέλιονουν κηραατηνα μεΐλ ϊδούπ κουλακ βερελίμ.

 

"ολ γκιουνδι, γιανι χαφτανήν πιρινδζί γκιουνουνδέ, ακσαμ όλδούχτα, σαγιρτλερην δζέμ ολιδουκλαρή μαχαλήν καπουλαρι δαχή Γιεχουδιλερίν κορκουσουνδάν καπαλή όλδουγού χαλδι, 'ισα γκελούπ όρταδα δουραρακ, ανλαρα «σιζε σελαμέτ όλσούν» δeδι.

 

Βέ μπουνού σοίλειδικτένσονρα, ανλαρά άλλερινί βέ γιανινί γκιοστερισί.«ολ βακήτ σαγιρτλέρ ραμπί γχιορμέγιλε, μεσρούρ όλδουλάρ. 

Βέ 'Ισά γίνε άνlαρα «σιζι σeλαμέτ όλσούν. Πεδερ μπενι, ιρσαλ ειλεδιγι γκιμπι, μπέν δαχή σιζί ϊρσάλ ϊδέριμ» δεδί. βέ μπουνού σοϊλεδικτι, νέφχ ϊδούπ, ανλαρα «ρούχ-ούλ-κουδουσού αληνηζ. κιμλερήν γκιουναχλαρηνή αφ' ϊδέρσενιζ, άνλαρά άφ'όλουνμούς όλούρ. βέ κιμλερινκινί τεβκήφ ιδέρcσενιζ, τεβκήφ όλουνμούς όλουρ" δeδι.

"Εμμα oν ϊκιλεριδιν μπιρί όλούπ, ϊκίζ δινιλέν Τωμα, 'Ισανήν γχελδιγί ζεμάν, άνλάρ ιλέ μπερμπέρ δεγίλ ιδί.

βέ δίγχερ σαγιρτλέρ ανά «ραμπι γκιορδoυκ» διδιλερινδι, άνλαρά «άνήν έλλερινδι μηχλαρήν έσερινί γκιορούπ, παρμαgημή μηχλαρην έσερινέ κομασαμ έλλιμί δαχή γικνηνά σoκμασαμ, ασλα ινανμαμ» δeδι.

- - - - - -

Transcription en Turc moderne
[Nous n'avons pas réussi à identifier certains mots. Il est donc possible qu'il reste quelques erreurs.]

Mukaddes incili isitmeye mustahak olmamis için Rabbi Alahimiza namaz edelim. Dogru (?) ilmile incil serifi dinleyelim.

Cumleyi sulh (paix) ve selam ola.

Aziz Ioannesden telif ve inşa olunmus (olmuș ?) mukaddes (saint) Evangelionun kiraatina meyl idip kulak verelim.

Ol gunde yeni haftanin birinci gününde, aksam oldukta, şahirtlerin cem olduklari mahalin kapilari dahi Yahudilerin korkusundan kapali oldugu halde, Isa gelip ortada durarak, onlara, «Size selamet olsun !» dedi.

Ve bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve yanini gösterisi. "ol vakit şahirtler rabbi görmeyile, mesrur oldular.

Ve İsa yine onlara, «Size selamet olsun! Peder beni irsal eledigi gibi, ben dahi sizi irsal ederim.» dedi. Ve bunu söyledikti, nefh edip, onlara, «Kutsal Ruh'ul-kudusu alıniz !. kimlerin günahlarını afedersiniz, onlara afolunmuz olur.Ve kiminlerinkimi tevkif istersiniz, tevkif olumnus (olmuș ?) olur" dedi.»

Ama on ikilerinden biri olup, ikiz dinilen Toma, Isanin geldigi zaman, onlar beraber degil idi.

Ve diger şahirtler ona, «Rab'bi gördük!» dedilerinde, onlara «onun ellerinde meklarin eserine gorup, parmağımi meklarin eserine komasam ellimi dahi gikina sokmasam, asla inanmam» dedi. 

- - - - -

Traduction en Français

Turc

en caractères grecs

Prions le Seigneur de nous rendre dignes d'entendre le saint Evangile. Sagesse ! levez-vous !

Écoutons le saint Evangile.

Lecture de l'Evangile de saint Jean.

Soyons attentifs.

Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés de peur des Juifs, étaient fermées, parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint, et il fut là au milieu d'eux et leur dit· la paix soit avec vous. 

Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc voyant le Seigneur eurent une grande joie.

Et il leur dit encore : La paix soit avec vous ! Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit: ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.

Or Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus y était venu. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. 

Mais il leur dit: Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point.

 

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Unknown
Unknown
Accepter
Décliner
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner